Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Beta Travel & Airlines Services

 

 1. Definicje

 
System rezerwacji – program komputerowy umożliwiający, Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie imprez turystycznych dla dowolnie wybranych parametrów wyszukiwania, dokonywanie wyceny tych imprez i dokonywanie zakupu.


Użytkownik – w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z systemu rezerwacji; zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient lub Odbiorca.

 

Biuro Touroperatorskie - jest to przedsiębiorstwo / biuro podróży, które na podstawie własnych usług i usług osób trzecich tworzy nową usługę, tj. wycieczkę pod anonimowego klienta. Oferuje tę usługę we własnym imieniu, na własne ryzyko i na własny rachunek. Tworzy i promuje swój własny produkt turystyczny w postaci gotowego pakietu usług. Przez Biura Touroperatorskie, na potrzeby niniejszego regulaminu, uważa się również linie lotnicze oraz innych przewoźników. Biura Touroperatorskie zamiennie nazywane są Organizatorami.

 

Serwis – serwis internetowy znajdujący się na stronie www.la-tanie.pl, umożliwiający Użytkownikom dokonywanie wyboru, rezerwacji oraz przyspieszenie i uproszczenie procedury zawarcia umowy zakupu wycieczek turystycznych oraz biletów spośród ofert przedstawionych przez Biura Touroperatorskie. Serwis umożliwia jedynie złożenie wstępnej rezerwacji wybranej przez Użytkownika oferty.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Beta Travel & Arlines Services z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej „Beta Travel”) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

2.2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez za pośrednictwem serwisu www.la-tanie.pl (zwanego dalej Serwisem), warunki uzyskania informacji o przelocie, ofercie turystycznej, dokonania rezerwacji i zakupu biletu, noclegu w hotelu, rezerwacji samochodu lub imprezy turystycznej, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.3. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Beta Travel a Użytkownikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu rezerwacyjnego, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu rezerwacyjnego, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.4. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Beta Travel, NIP: 8991160506,. Beta Traveljest agentem Grupy Lufthansa City Center tworzącej międzynarodową sieć biur podróży na zasadzie franchisingu.

2.5. Beta Travel zwraca szczególną uwagę że nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu, zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określony usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Beta Travel zwraca uwagę, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych
danego usługodawcy. Beta Travel jak i serwis www.la-tanie.pl jedynie pośredniczy w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych (jako Agent turystyczny) z danym organizatorem turystyki i nie ma żadnego wpływu na warunki, na których świadczone są usługi przez Biura Touroperatorów. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych Biur Touroperatorów udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać zaakceptowane przez uczestnika podróży. Wobec powyższego stają się one integralną częścią umowy pośrednictwa zawieranej przy udziale Beta Travel..

 

 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

3.1. W ramach świadczenia usług w Serwisie, Użytkownik może wybierać wycieczki turystyczne, pobyty w hotelach, wynajem samochodów oraz bilety lotnicze znajdujące się w ofercie różnych Biur Touroperatorskich współpracujących z Beta Travel, a następnie dokonać wstępnej rezerwacji i zakupić Imprezę turystyczną, pobyt w hotelu lub bilet lotniczy

3.2. Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 

 1. Ograniczenia odpowiedzialności

 

4.1. Dane zawarte w Serwisie są danymi uzyskanymi od firm zewnętrznych. Beta Travel
nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność lub kompletność. Faktyczna dostępność danej Imprezy Turystycznej lub biletu musi zostać potwierdzona w danym Biurze, odpowiedniej linii lotniczej lub u odpowiedniego przewoźnika. Beta Travel nie ponosi w stosunku do Użytkownika Serwisu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną Imprezą Turystyczną, usługą przewozu, lub inną usługą dostępną na stronie internetowej www.la-tanie.pl bowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi podmiot, który bezpośrednio zawarł umowę z Użytkownikiem.

4.2. Dopełnienie wymaganych warunków formalno-prawnych takich jak warunki paszportowe
i wizowe oraz regulacje sanitarne w krajach, które tego wymagają jest obowiązkiem Użytkownika rezerwującego a następnie nabywającego usługi za pośrednictwem Serwisu. Na prośbę Użytkownika Beta Travel służy informacją dotyczącą warunków wizowych oraz pomocą przy załatwianiu formalności związanych z procedurami wizowymi, nie odpowiada jednak za ich rezultat, w szczególności Beta Travel nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz.

4.3. Beta Travel nie jest zobowiązany do weryfikowania informacji podawanych przez Biuro Touroperatorskie lub zewnętrznego dostawcę i nie odpowiada przed Użytkownikiem za poprawność lub kompletność danych przedstawionych przez usługodawcę w umowie, którą zamierza zawrzeć Użytkownik. Beta Travel nie ponosi ponadto odpowiedzialności za błędy w pisowni, druku lub liczbach w ofertach online dostarczonych przez usługodawców.

4.4. Beta Travel zastrzega, że korzystanie z Systemu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań
w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

4.7. Beta Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług nabytych za pośrednictwem Serwisu, wynikające z faktu nie odbycia podróży
w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
a także z przyczyn niezależnych od Beta Travel.

 

 

 1. Dokonanie rezerwacji

 

5.1. Użytkownik dokonując wstępnej rezerwacji Imprezy Turystycznej, przelotu, hotelu lub wynajmu samochodu oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu rezerwacji. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i zakup biletu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań nakierowanych na pozyskiwanie niesłusznych roszczeń. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze oraz inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową.

5.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osoby, na którą wstępna rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania zakupionej za pośrednictwem Serwisu usługi z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej wstępnej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym lub innych przyczyn, za które Beta Travel nie ponosi odpowiedzialności, dokonana przez Użytkownika zapłata całości lub części ceny podlega zwrotowi przez właściwe Biuro Touroperatorskie lub dostawcę usługi  zgodnie z umową zawartą z Biurem Touroperatorskim lub dostawcą usługi.

5.3. W chwili dokonania rezerwacji Imprezy turystycznej lub biletu, hotelu czy samochodu, jak również w dacie wykonywania usługi, Użytkownik powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Użytkownik podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny być wskazane są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego dostawcy.

5.4. Dokonanie rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej, biletu, rezerwacji hotelu czy samochodu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Organizatora oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

5.5. Użytkownik składa wiążące zlecenie dokonania rezerwacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub przez Internet na stronie www.la-tanie.pl, klikając przycisk „Rezerwuję” na formularzu rezerwacyjnym. W każdym wypadku dokonania przez Użytkownika rezerwacji Imprezy Turystycznej, usługi przewozu lub innej usługi, wybranej na podstawie informacji zawartych w Serwisie, rezerwację taką uznaje jako złożenie przez Użytkownika wiążącej oferty zawarcia
z danym Organizatorem umowy o świadczenie usług na warunkach określonych w rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora otrzymania dokonanej przez Użytkownika rezerwacji zawierającej istotne postanowienia umowy o świadczenie usług dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w złożonej rezerwacji oraz potwierdzeniu.

 


 1. Płatności

 

6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją, a datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej możliwe są dwa rodzaje płatności:

- płatność częściowa w ratach – zaliczka wyrażona procentowo wg Ogólnych Warunków Umów Biur Touroperatora ( zazwyczaj do ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej)

- płatność jednorazowa (gdy do rozpoczęcia imprezy pozostało mniej niż 40 dni)

Przy rezerwacjach biletów lub innych usług obowiązują zasady podane w momencie potwierdzenia rezrwacji

6.2. Serwis umożliwia dokonanie płatności w następujący sposób:

a.) Przelew bankowy

b.) Przelew internetowy

c.) Karty płatnicze

d.) Gotówka w siedzibie Beta Travel.

6.3. Przelewu należy dokonywać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji podając w tytule przelewu nr rezerwacji oraz imię i nazwisko Użytkownika

6.4. W przypadku ofert Last Minute potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres:beta@airport.wroclaw.pl. W tytule przelewu winny być uwzględnione dane, o których mowa w punkcie 6.3 Regulaminu.

6.5. Wybierając metodę płatności Kartą Płatniczą po kliknięciu w widoczny na stronie link Użytkownik zostanie przekierowany na bezpieczne strony w celu autoryzacji płatności, która nastąpi w ciągu 24godzin po dokonaniu rezerwacji.

6.6. W przypadku braku autoryzacji lub niepoprawnej autoryzacji konsultant Beta Travel drogą telefoniczną lub elektroniczną skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia innej formy płatności.
6.7. Do poprawnej autoryzacji karty płatniczej, konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych karty:

a.) rodzaju karty kredytowej

b.) numeru karty kredytowej

c.) nazwiska i imienia Użytkownika, będącego właścicielem karty

d.) daty ważności karty kredytowej

e.) kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty płatniczej - trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty).

6.8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego . Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego. Beta Travel nie posiada dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi Użytkownik dokonuje zapłaty za dokonane rezerwacje.

6.9. Po dokonaniu pozytywnej autoryzacji płatności, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące zaakceptowaną przez Użytkownika poprzednio cenę usługi objętej złożoną rezerwacją.

6.10. Kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Użytkownikowi przez Beta Travel jeżeli dostawca usług oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia. W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia przez dostawcę usług Użytkownik nie jest uprawniony do żądania odszkodowania z tego tytułu od Beta Travel lub Organizatora podróży.

6.11 Za poprawność transakcji prowadzonych za pośrednictwem Serwisu płatności odpowiada jego operator. 

 

 1. Zmiany usług i cen przez Organizatora

 

7.1. Beta Travel oświadcza, iż z reguły każdy dostawca usług zastrzega sobie prawo do dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, 
zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa  i Płatności danego dostawcy. Beta Travel
nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez dostawce usług w ramach umowy.
Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu
na wcześniejszy powrót lub z innych przyczyn, za które dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności, to usługodawca lub Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Użytkownik może zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia w zakresie jego rezygnacji z uczestnictwa w całości lub części imprezy turystycznej.  

 

 

 1. Rezygnacja z umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

 

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji oraz anulowania rezerwacji po zakupie wycieczki możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.

8.2. Dokonanie zmian lub anulowania rezerwacji możliwe jest poprzez wysłanie na piśmie zlecenia (podając imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji) na adres e-mail beta@airport.wroclaw.pl.

8.3. W przypadku, gdy anulowanie lub zmiana rezerwacji powoduje powstanie dodatkowych kosztów Użytkownik upoważnia Beta Travel do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów z wpłaconej kwoty. W przypadku jeśli wpłacona kwota jest niższa niż koszty anulowania lub zmiany rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą powstałych kosztów a wpłaconej zaliczki. Termin i kwota dopłaty ustalana jest zgodnie z umową oraz Ogólnymi Warunkami Usług.

 

 

 1. Reklamacje

 

9.1. W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej za pośrednictwem Serwisu.

9.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora Imprezy. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.

9.3. Beta Travel dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone przez niego były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez Beta Travel Użytkownik może złożyć stosowną reklamację.

9.4. Reklamacje związane z jakością obsługi Beta Travel należy składać na adres Beta Travel ul. Graniczna190 54-530 Wrocław w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i wysłać na adres mailowy: beta@airport.wroclaw.pl. Beta Travel rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.

9.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać: oznaczenie Użytkownika
tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Użytkownikiem) oraz zwięzły opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną
bez rozpatrzenia. Decyzja zapadła w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Beta Travel jest ostateczna.

 


 1. Dokumenty podróży

 

10.1. Dokumenty podróżne, w zależności od Organizatora, mogą zostać dostarczone Użytkownikowi w następujący sposób:

 1. a) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu,
  b) zamówienia mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora.
 2. c) drogą tradycyjną poprzez Pocztę Polską w przypadku jeśli do rozpoczęcia imprezy pozostało nie mniej niż 14 dni. Dokumenty podróżne nie mogą być dostarczane na adres skrytki pocztowej.
  2. O szczegółach odbioru dokumentów Użytkownik będzie poinformowany przez konsultanta Beta Travel.

 

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

11.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu będą przetwarzane przez Beta Travel zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr. 133 poz. 883) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biura Touroperatorów.

11.2 Administratorem danych osobowych jest Organizator imprezy turystycznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Beta Travel z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Beta Travel w celach świadczenia usług przez Serwis. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

11.3 Przekazanie danych osobowych przez Beta Travel podmiotom trzecim może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub na żądanie uprawnionych do tego podmiotów.

 

 

 1. Obsługa po sprzedaży

 

12.1. W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z konsultantem Beta Travel i uzyskać informacje na temat statusu dokonanej rezerwacji, a także dodatkowych informacji
o zarezerwowanej Imprezie Turystycznej, jak również uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące zamówionej Imprezy Turystycznej.

12.2. Na minimum 24 godziny przed datą wyjazdu / wylotu Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem lub bezpośrednio z konsultantem Beta Travel aby potwierdzić godziny wyjazdu / wylotu.

 

 

 1. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 

Usługi świadczone są Użytkownikom, który spełniają następujące wymagania techniczne:

 1. posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
 2. posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu Cookies.

 


 1. Korzystanie z Serwisu

 

14.1 Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

14.2 Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, kulturowej, etnicznej, propagujących przemoc lub pornografię, jak również treści powszechnie uznanych za niemoralne i społecznie naganne lub innych treści o charakterze bezprawnym.

 


 1. Postanowienia końcowe

 

15.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

15.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Beta Travel rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
15.4. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia w przedmiocie akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

15.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2021r.

15.6. Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.la-tanie.pl Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

15.7. Opublikowanie na stronie internetowej Regulaminu a także każdej zmiany regulaminu jest jednoznaczne z podaniem do wiadomości Użytkowników.

 

Show more Show less